صفحه اصلي

نکته ها

تمام برچسب هاي روي مواد غذايي را به دقت بخوانيد. اگر محصولي داراي تركيبي نامعلوم بود
تا زماني كه توليد كننده، فاقد گلوتن بودن آن را تایيد نكرده است، از مصرف آن اجتناب نماييد .
هر بار كه غذايي تهيه مي كنيد، برچسب آن را بخوانيد زيرا تركيبات يك محصول مي تواند هر
بار تغيير نمايد .

شیرخشک PDF پرینت ایمیل

 

شیر خشک  Multi : این شیر خشک محصول شرکت سلیای فرانسه، فاقد گلوتن و سوکروز است و در نوزادانی که در اثر عدم تحمل سوکروز، لاکتوز و حساسیت به گلوتن اسهال های شدید دارند مصرف می شود.
شیر خشک pro sorbee 1 ، pro sorbee 2 ، Biomil soy : فاقد گلوتن و سوکروز هستند، پایه پروتئینی آنها به جای شیر گاو از پروتئین سویا تهیه شده است و برای نوزادانی که به شیر خشک های پایه شیر گاو و یا حتی شیر مادر حساسیت دارند و دچار اسهال های شدید ناشی از عدم تحمل به لاکتوز، سوکروز و حساسیت ناشی از گلوتن هستند، مصرف می شوند.